mg.avukat@yahoo.com
مشتری :تبریز ساخت
مهارت :HTML, CSS
نمایش وب سایت :http://tabrizsakht.ir

 

طراحی سایت تبریز ساخت

تیم تبریز ساخت توان خود را بر روی انجام سیستم های فروش از طریق وب، طراحی فروشگاه های اینترنتی، ایجاد و راه اندازی پاساژهای اینترنتی، پورتال های سازمانی و یا شرکتی در جهت توسعه روند الکترونیکی و خروج از سیستم سنتی و توسعه روابط الکترونیکی گمارده است.